formy współpracy

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej i windykacji należności jednej z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce (Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Chomiczówka" obsługującej około 40.000 mieszkańców ), innych podmiotów gospodarczych, a także dla indywidualnych osób pozwoliło na opracowanie najdogodniejszych form współpracy dostosowanych do potrzeb Klienta, uwzględniających specyfikę prowadzonej działalności, ilość zlecanych spraw oraz struktur w jakich Klient działa:

Współpraca doraźna

Polega na niesystematycznym indywidualnym zlecaniu przez Klienta przygotowania opinii prawnych, udziału w negocjacjach, ugód pozasądowych, sporządzania i opiniowania projektów umów, sporządzania i opiniowania projektów pełnomocnictw, przedsądowych wezwań do zapłaty, wszelkich pism "przedprocesowych", przygotowania projektów aktów wewnętrznych (regulaminów, uchwał itp.)

Współpraca stała

Polega na systematycznym indywidualnym zlecaniu przez Klienta spraw oraz stałym kontakcie z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu i telefonu, a ponadto w miarę potrzeb obejmującym również konsultacje w siedzibie Klienta lub w wyznaczonym miejscu przez Kancelarię

Współpraca jednorazowa

Polega na przygotowaniu opinii prawnej, przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy przed sądem bądź organem administracyjnym lub egzekucyjnym