zakres usług

Świadczę pomoc prawną w szczególności poprzez:

Występowanie jako pełnomocnik przed:

 • Sądami powszechnymi
 • Sądami administracyjnymi
 • Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi
 • Organami administracji państwowej
 • Organami egzekucyjnymi

Prowadzenie spraw pozasądowych:

 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Udział w negocjacjach i spotkaniach
 • Ugody poza sądowe
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów pełnomocnictw
 • Przedsądowe wezwania do zapłaty
 • Wszelkie pisma "przedprocesowe"
 • Przygotowanie projektów aktów wewnętrznych (regulaminów, uchwał itp.)

Udzielanie bieżących konsultacji i porad prawnych

Porada prawna czy konsultacja ma na celu nie tylko rozwiązanie bieżących problemów, lecz również zabezpieczenie interesów na przyszłość czy zapobieżenie ewentualnym negatywnym następstwom

Bieżącą obsługę przedsiębiorstw

Obsługa przedsiębiorstw nacechowana jest najwyższą starannoącią w celu uzyskania najlepszych wyników finansowych. Rola Kancelarii nie zawsze ogranicza się do "wypracowania zysku", lecz niejednokrotnie polega na ograniczeniu strat.