postępowanie sądowoadministracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne normuje procedurę związaną z występowaniem przez uczestników postępowania administracyjnego przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sprawami sądowoadministracyjnymi są sprawy z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz inne sprawy, do których przepisy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stosuje się z mocy ustaw szczególnych.