prawo cywilne
Prawo cywilne obejmuje swoim zakresem przede wszystkim sprawy związane z własnością, użytkowaniem wieczystym, ograniczonymi prawami rzeczowymi, posiadaniem, zobowiązaniami, bezpodstawnym wzbogaceniem, czynami niedozwolonymi, odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, umowami sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, umowy o dzieło, o roboty budowlane, najem i dzierżawy, umowy leasingu, użyczenia, pożyczki, umowy rachunku bankowego, zlecenia, prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, umowy agencyjnej, komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, przechowania, składu, spółki, poręczenia, darowizny, przekazania nieruchomości, renty i dożywocia, oraz spadków.