prawo pracy
Prawo pracy normuje przede wszystkim prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Określa wynagrodzenie należne pracownikowi, niewypłacalność pracodawcy, materialną odpowiedzialność pracowników, czas pracy, zwolnienie od pracy, urlopy, podróże służbowe, uprawnienia pracownicze rodziców, bezpieczeństwo i higienę pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe, służby medycyny pracy, niezdolność do pracy z powodu choroby, zatrudnianie młodocianych, dokumentację pracowniczą, pracę nakładczą, układy zbiorowe pracy, związki zawodowe, samorządy pracowników, organizacje pracodawców, szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy, zwolnienia grupowe, spory zbiorowe, strajki, promocje zatrudnienia, uznawanie kwalifikacji zawodowych, sprawy związane z Państwową Inspekcją Pracy oraz społeczną inspekcją pracy, praktyki zawodowe, praktyki absolwenckie, prace podwodne, prace na morskich statkach handlowych, wolontariat, zatrudnianie pracowników tymczasowych.