prawo rodzinne
Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje przede wszystkim instytucje małżeństwa (zawarcia, małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa, separacje), pokrewieństwa i powinowactwa (stosunki rodziców z dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny), jak również zakres opieki (opieki nad małoletnim, opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie) i kurateli.